Infos Trésorier

Op dëser Säit wëlle mer iech e puer Approchen, Methoden an Tools virstellen, déi iech an der Finanzgestioun vun ärem Grupp, ärer Trupp oder soss ënnerstëtze sollen. Wann een direkt vun Ufank un mat e bësse Method un dat ganzt rugeet ass et mat manner Opwand verbonnen an et kann een e ganze Koup Informatioun rauszéihen déi ganz hëllefraich sinn an der Planung vun ären Aktivitéiten.

Mee wéi féieren ech d’Finanzen vu engem Grupp? Ma dat kënnt an éischter Linn nmol drop un, wat ech eigentlech wësse wëll. Fir e Scoutsgrupp/Trupp ass dat prinzipiell: Wéi vill Geld hu mer? Wévill Geld kréie mer eran? Wéi vill Geld ginn ech eraus? D’Fro wéivill geet awer net duer. Am Fong bal nach méi intressant ass d’Fro, vir wat mer Geld ausginn a vu wou mer Geld erakréien. Fir dat sënnvoll analyséieren ze kënnen, ass et wichteg fir sech Gedanken ze maachen, wéieen Recetten an Dépensen am beschte regroupéiert. Hei ginn et vill Modeller, mee ganz dacks passen déi awer net op e Scoutsgrupp.

Fir d’Finanzen ze féieren, proposéiere mer iech hei mol zwou Méiglechkeeten, an nächster Zäit ginn des nach weider ausgebaut an et kommen da nach dobäi.

  • Hei en Excel-Fichier dee souwuel als Member- wéi als Finanzverwaltung ka benotzt ginn: GCTC-Admin (Op Download klicken)
  • Hei eng Finanzverwaltung, déi vun der Fonctionalitéit zimlech alles bitt, wat een op Gruppen- bzw. Truppeniveau brauch ouni ze vill komplex ze sinn: Money Manager EX
    • E Screenshot vun enger méiglecher Kategorienstruktur fannt der hei: Categories

Am Laf vun der nächster Zäit bauen mer des Säit nach aus. Dëst soll lo mol eng Ufank sinn. 😉