Verband

Rechnungen vum Verband

Dëst ass den interaktiven online-Formulaire wou dir als Chef oder Branche-Responsablen äer Rechnungen dem Verband kënt ra schécken.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Titulaire du compte
 • Muss just ugi ginn, wann nach ni op dee Konto iwwerwise ginn ass.
 • Wië betrëfft et? (Ékipp / Branche / Service / etc.)
 • Wat fir eng Aktivitéit / Beräich ass et?
 • Wat gouf akaaf / wat steet op der Rechnung?
  Hei nëmme "Jo" uginn wa mer mat enger Kreditkaart vum Verband bezuelt ginn ass. Net wann dir z.B. mat ärer eegener Kreditkaart bezuelt hutt a sollt rembourséiert ginn.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, pdf.
  Lued hei w.e.g äer Rechnung rop. Entweder als PDF (wann der d'Rechnung gescanned hudd) oder als JPG (wann der z.B. mam Handy eng Foto gëma hudd)