Verband

Rechnungen vum Verband

Dëst ass den interaktiven online-Formulaire wou dir als Chef oder Branche-Responsablen äer Rechnungen dem Verband kënt ra schécken.
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Titulaire du compte
  • Muss just ugi ginn, wann nach ni op dee Konto iwwerwise ginn ass.
  • Wië betrëfft et? (Ékipp / Branche / Service / etc.)
  • Wat fir eng Aktivitéit / Beräich ass et?
  • Wat gouf akaaf / wat steet op der Rechnung?
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, jpeg, pdf.
    Lued hei w.e.g äer Rechnung rop. Entweder als PDF (wann der d'Rechnung gescanned hudd) oder als JPG (wann der z.B. mam Handy eng Foto gëma hudd)